Prekių pirkimo sąlygos ir nuostatos

1. SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – UAB “Korme”, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 306174014, buveinės registracijos adresas: Virginijaus Druskio g. 6-18, LT-04305 Vilnius, Lietuva, PVM mokėtojo kodas LT100015463019, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

1.2. Pirkėjas – asmuo, perkantis Parduotuvėje prekes ar paslaugas arba besinaudojantis Parduotuve. Pirkėjas – vartotojas yra fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų, ketinantis įsigyti iš Pardavėjo prekių ar paslaugų asmeniniams, šeimos ar ūkio poreikiams tenkinti, su verslu ar profesija nesusijusiais tikslais. Pirkėjas – verslininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis įsigyti iš Pardavėjo prekių ar paslaugų su verslu ar profesija susijusiais tikslais. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis veikia per įgaliotą atstovą, užsiregistravusį Parduotuvėje nustatyta tvarka.

1.3. Parduotuvė – elektroninė Pardavėjo valdoma ir administruojama parduotuvė, pasiekiama adresu www.korme.lt.

1.4. Taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo–pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes ar paslaugas Parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas prekes ir paslaugas Parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes ir paslaugas Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Parduotuvėje ir neturėtų teikti jokių užsakymų dėl Prekių įsigijimo.

2.3. Parduotuvėje prekes gali pirkti registruoti ir neregistruoti Pirkėjai. Pirkėjas taip pat privalo susipažinti su Parduotuvės Privatumo politika https://korme.lt/lt/pages/privacy-and-cookies-policy

2.4. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Aktualią Taisyklių versiją galite atsisiųsti https://korme.lt/pages/rules-of-purchase-sale-of-goods-at-kormotech-online-store

2.5. Toliau Taisyklėse sąvoka „prekės“ apima ir prekes, ir paslaugas, nebent aiškiai nurodyta ar iš konteksto akivaizdu kitaip.

3. UŽSAKYMO PATEIKIMAS. PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Registracija atliekama užpildant registracijos formą ir joje pateikiant būtinus duomenis (toliau – Registracijos duomenys). Pirkėjas pats yra atsakingas už Registracijos duomenų teisingumą.

3.2. Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą Parduotuvėje, užpildydamas elektroninę užsakymo formą.

3.3. Atskira Pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui pagal Užsakymo pateikimo metu galiojančią aktualią šių Taisyklių redakciją.

3.4. Pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Parduotuvėje: (i) pateikia užsakymą bei suformuoja prekių krepšelį, laikydamasis Pardavėjo nurodytų instrukcijų ir nurodo prekių pristatymo adresą; ir (ii) susipažinęs su Taisyklėmis pasirenka apmokėjimo būdą bei visiškai apmoka užsakymą ir (iii) Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, parodydamas ir / ar atsiųsdamas užsakymo informaciją bei patvirtinimo pranešimą (el. paštu) ir / ar PVM sąskaitą faktūrą. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su visomis arba tam tikra dalimi Taisyklių, jis negali užsakyti Prekių.

3.5. Iki sutarties sudarymo Pardavėjas gali siųsti Pirkėjui ir kitus tarpinius patvirtinimus, pavyzdžiui, patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas ir pan.

3.6. Pirkimo–pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai Prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir Pirkėjas tinkamai atsiskaito už Prekes.

3.7. Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti Parduotuvėje užsakytas prekes. Apmokėję užsakymą, daugiau prekių į tą patį Užsakymą pridėti nebegalėsite, tačiau galite kitas prekes užsakyti pateikdami naują užsakymą.

3.8. Pardavėjas gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei:

3.8.1. Pirkėjas neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų;

3.8.2. Iki užsakymo patvirtinimo pasibaigė norimos užsakyti prekės ir Pardavėjas nebeturi Pirkėjo norimos prekės;

3.8.3. Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis;

3.8.4. Pirkėjas nesąžiningai naudojasi Parduotuve ar yra kitos Pardavimo sutarties sudarymo negalimumą sąlygojančios priežastys apie kurias Pirkėjas informuojamas individualiai.

4. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pirkėjas turi teisę:

4.1.1. pirkti Parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;

4.1.2. Pirkėjas-vartotojas turi teisę atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka;

4.1.3. grąžinti ir / ar pakeisti nekokybiškas ir / ar netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis;

4.1.4. kitas Taisyklėse ir / ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja:

4.2.1. sumokėti užsakytų prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes;

4.2.2. priimdamas prekes jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat Taisyklių nustatyta tvarka informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės pobūdžio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui;

4.2.3. apmokėti prekės grąžinimo išlaidas, jei jos tenka Pirkėjui vadovaujantis šiomis Taisyklėmis;

4.2.4. registracijos ir/ar Prekių užsakymo metu, pateikti teisingą informaciją. Jeigu Pirkėjas pateikia neteisingą informaciją, Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo vėlavimą, prekių pristatymą ne tuo adresu arba padidėjusią prekių pristatymo kainą bei kitus Pirkėjo galimus nepatogumus;

4.2.5. nedelsiant atnaujinti informaciją, jei pasikeitė Pirkėjo Registracijos duomenys, prekių pristatymo duomenys;

4.2.6. nenaudoti Parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam Parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve, pažeisti kitų asmenų teisėtus interesus ir teises;

4.2.7. laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Pardavėjas turi teisę:

5.1.1. be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ir / ar pažeidžia savo pareigas. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius;

5.1.2. laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;

5.1.3. pakeisti Taisykles, prekių kainas, pirkimo sąlygas ir / ar bet kokias kitas su Parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas Parduotuvėje.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja:

5.2.1. gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą. Informacija kaip Pardavėjas tvarko asmens duomenis pateikiama Pardavėjo privatumo politikoje https://korme.lt/pages/privacy-and-cookies-policy

5.2.2. negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už trūkstamą prekę arba už visą užsakymą Pirkėjo sumokėtus pinigus ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų.

6. PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMAS

6.1. Prekių kainos Parduotuvėje ir / ar užsakyme yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu.

6.2. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Bendra Prekių kaina, mokesčiai ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių apmokėjimo procedūros ir užsakyti prekių.

6.3. Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina ir kitų paslaugų, kurias iš Pardavėjo gali užsisakyti Pirkėjas, kaina. Jei nenurodyta kitaip, prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos, o jų kaina nurodoma prekių pasiūlymuose.

6.4. Prekių pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, PVM sąskaitos faktūros, Pirkėjui pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo paskyroje, iš kurios Pirkėjas jas gali atsisiųsti ir / ar atsispausdinti, arba el. paštu, kai Pirkėjas paskyros nesukuria. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be parašo.

6.6. Dėl žmogiškųjų ar sistemos klaidų gali pasitaikyti atvejų, kai nurodytos kainos Parduotuvės pasiūlyme yra neteisingos ar klaidingos (pvz., neįprastai maža ar didelė tokio pobūdžio prekei, kelis/keliais kartais skiriasi nuo įprastos kainos rinkoje ir kt.). Jei Pardavėjas nustato minėta kainos klaidą Parduotuvėje, jis nedelsiant apie tai informuoja Pirkėją. Tokiu atveju Užsakymas yra netvirtinamas arba anuliuojamas, jei jis jau buvo patvritintas, o Pirkėjui suteikiama galimybė pakartotinai patvirtinti užsakymą už tinkamą kainą.

7. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Prekės pristatomos Lietuvos Respublikoje. Galimi prekių pristatymo Pirkėjui būdai yra nurodomi Pirkėjui Parduotuvėje suformavus prekių krepšelį ir nurodžius pristatymo adresą.

7.2. Prekių pristatymo paslauga yra mokama. Prekių pristatymo Lietuvoje kainos yra nurodytos Prekių pasiūlymuose.

7.3. Prekių pristatymo kaina Pirkėjui yra parodoma užsakymo pabaigoje, prieš pasirenkant mokėjimo būdą ir / ar atliekant mokėjimą. Prekių pristatymo kaina sumokama iš anksto, kartu su mokėjimu už prekes.

7.4. Prekės Pirkėjams pristatomos ne ilgiau nei per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo patvirtinimo. Pirkėjas individualiai gali būti informuojamas ir apie kitokį prekių pristatymo laiką. Tais atvejais kai užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose, prekės pasibaigė ar atsiranda kitų objektyvių priežasčių, Prekės gali būti nepristatytos per Taisyklėse ir / ar kitur Parduotuvėje nurodytus, taip pat Pirkėjui individualiai nurodytus prekių pristatymo terminus. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, kad prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

7.5. Užsakydamas Prekes, Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir sudaryti tinkamas sąlygas prekių iškrovimui (atrakinti vartus, pakelti užkardą, atidaryti duris ir pan.).

7.6. Prekės iškraunamos Pirkėjo nurodytoje vienoje vietoje. Jeigu prekes reikia perstatyti ar pernešti į kitą vietą negu Pirkėjo pirmiau nurodyta prekių iškrovimo vieta, Pirkėjas tokiu prekių perstatymu ar pernešimu pasirūpina pats.

7.7. Jeigu sutartu pristatymo laiku ir 10 (dešimt) po jų einančių minučių Pirkėjas nepasitinka Pardavėjo atstovų Pirkėjo užsakyme nurodytu iškrovimo adresu, krovinys laikomas nepristatytu dėl Pirkėjo kaltės. Tokiu atveju Pirkėjo užsakytos prekės grąžinamos į artimiausią Prekių išdavimo skyrių ir Pardavėjo atstovas su Pirkėju sutaria kitą artimiausią pristatymo datą. Prekės saugomos iki artimiausio pristatymo laiko, bet ne ilgiau negu 3 dienas. Po šio termino, Pirkėjo užsakymas atšaukiamas. Pirkėjas, pageidaujantis, kad Pardavėjas pakartotinai pristatytų užsakytas prekes, prieš užsakytų prekių pristatymą privalo Pardavėjui sumokėti už pakartotinį prekių pristatymą naujai sutartu laiku pagal pirmojo prekių pristatymo įkainius.

7.8. Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.

7.9. Nustačius prekių kokybės ir / ar asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekės, kuri neatitinka kokybės ir/ar asortimento, negali priimti. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime ir / ar užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas. Jeigu nustatomas prekių kiekio neatitikimas, apie prekių trūkumą Pirkėjas taip pat privalo pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime ir / ar užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas.

7.10. Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai.

7.11 Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Tuo atveju, kai Pirkėjas pats negali atsiimti prekių, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.12. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

8.1. Parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos Parduotuvėje prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Jei prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ir prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta prekės aprašyme.

8.2. Parduotuvėje skelbiamose nuotraukose esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių̨, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

8.3. Prekės galiojimo laikas yra nurodytas ant pakuotės ir prekės aprašyme.

8.4. Esant nekokybiškai prekei, bendru sutarimu Pirkėjas turi teisę pasilikti prekę su defektais bei atgauti dalį už tokią prekę sumokėtos kainos.

9. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

9.1. Pirkėjas-vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo (gavimo) dienos, arba jeigu Pirkėjas-vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo paskutinės prekės pristatymo (gavimo dienos), arba jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo paskutinės partijos ar dalies pristatymo (gavimo) atsisakyti elektroninių ryšių priemonėmis sudarytos Pirkimo–pardavimo sutarties, išskyrus sutartis, nurodytas Civilinio kodekso 6.22810 str. 2 d. Pirkėjas sutarties gali atsisakyti elektroninių ryšių priemonėmis elektroniniu paštu (info@korme.lt) atsiųsdamas Pardavėjui pranešimą apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą. Iš Pirkėjo pranešimo turi būti aiškus Pirkėjo ketinimas atsisakyti sutarties. Pirkėjas taip pat turi pateikti pirkimo dokumentą (sąskaitą faktūrą, kvitą ir pan.), atsiųsdamas jo kopiją kartu su pranešimu dėl sutarties atsisakymo, iš kurio būtų aišku, kad jis prekes įsigijo iš Pardavėjo. Pirkėjui viena sutartimi įsigijus kelias prekes, jo atsisakymo teisė galioja tiek visų prekių atžvilgiu, tiek vienos ar kelių prekių atžvilgiu. Toliau Taisyklių 9.2. – 9.8 punktuose nurodytos sąlygos yra taikomos, kai prekes grąžina Pirkėjas-vartotojas.

9.2. Prekės Pardavėjui grąžinamos ne vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo Pirkėjui nurodo kitaip.

9.3. Prekės yra grąžinamos tik per Pirkėjo pasirinktus (kurjerius), Prekių pristatymo adresas: Martinavos g. 8, LT-54475 Kaunas, Neveronys, Lietuvos Respublika, Logistikos terminalas KAUNO LOGISTIKOS CENTRAS.

9.4. Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę, įskaitant Pirkėjo už užsakytų Prekių pristatymą apmokėtas sumas, grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos. Pirkėjas sutinka, kad pinigai jam būtų grąžinami banko pavedimu į tą sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

9.5. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (pvz., netikslių duomenų ar pan.).

9.6. Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.7. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

9.7.1. grąžinama prekė turi būti originalioje ar kitos rūšies tvarkingoje pakuotėje;

9.7.2. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

9.7.3. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

9.7.4. grąžinant prekę būtina pateikti Pardavėjo išduotą pirkimo dokumentą bei Pardavėjo elektroniniu paštų siųstą užsakymo patvirtinimą.

9.8. Jeigu grąžinama prekė yra sugadinta, netvarkinga ir / ar netinkamai supakuota ar ne pilnos sudėties, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą prekę.

10. NUOLAIDOS IR AKCIJOS

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas, taikyti nuolaidas Parduotuvėje.

10.2. Išsami informacija, susijusi su nuolaidomis ar akcijomis, yra pateikiama Parduotuvėje, vykdant konkrečią akciją ar taikant nuolaidas.

10.3. Kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už prekę realiai sumokėta suma.

10.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar nuolaidų taikymo sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų ir nuolaidų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo momento.

11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11.1. Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Registracijos duomenų ir / ar laiku jų neatnaujina, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

11.2. Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi ar prekes arba paslaugas įsigyja trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka Pirkėjui.

11.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir / ar Pirkimo–pardavimo sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.4. Šalys supranta, kad Parduotuvėje gali kilti sutrikimų, todėl Pardavėjas atsako už Parduotuvės veikimo sutrikimus tik tiek kiek tai sukėlė Pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius, jei jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.

11.5. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

11.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius, netesybos neatlyginamos.

11.7. Pardavėjas neatsako už Pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir / ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį.

12. INFORMACIJOS TEIKIMAS

12.1. Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Ši laikoma gauta Pirkėjo praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

12.2. Pardavėjas neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Pardavėjo.

12.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais, taip pat Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ https://korme.lt/pages/contact

nurodytais kontaktiniais adresais.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo Parduotuvės tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

13.2. Taisyklėms ir Pirkimo–pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.3. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

13.4. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13.5. Pirkėjas-vartotojas prašymą ir / ar skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/. Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.

13.6. Šios Taisyklės galioja nuo 2022 m. gruodžio 1 d.