Sąlygos ir nuostatos

 1. APBRĖŽIMAI

1.1. Pardavėjas – UAB „Kormotech“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 304910453, buveinės adresas Pažangos g. 2, LT-57237 Kėdainiai, Vilnius, Lietuvos Respublika, PVM kodas LT100011992910, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

1.2. Pirkėjas – asmuo, perkantis prekes ir paslaugas Parduotuvėje arba naudojantis Parduotuve. Pirkėjas – vartotojas yra ne jaunesnis kaip 18 metų fizinis asmuo, planuojantis iš Pardavėjo pirkti prekes ar paslaugas asmeniniams šeimos ar buities poreikiams, su verslu ar profesija nesusijusiais tikslais. Pirkėjas verslininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, planuojantis pirkti prekes ar paslaugas iš Pardavėjo verslo ar su profesija susijusiais tikslais. Pirkėjas, kuris yra juridinis asmuo, veikia per savo įgaliotą atstovą, registruotą Parduotuvėje nustatyta tvarka.

1.3. Parduotuvė – Pardavėjo valdoma ir administruojama elektroninė parduotuvė, pasiekiama internetu adresu www.korme.lt .

1.4. Taisyklės – šios nuotolinio pirkimo – prekių pardavimo taisyklės, nustatančios Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimo sąlygas bei apmokėjimas už juos, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, taip pat kitas nuostatas, susijusias su Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pardavimu – pirkimu, perkant prekes ar paslaugas Parduotuvėje. .

2.2. Pirkėjas gali pirkti prekes ir paslaugas Parduotuvėje tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjas, patvirtinęs, kad susipažino su Taisyklėmis, įsipareigoja jų laikytis ir jas vykdyti. Pirkėjas, pirkdamas prekes ir paslaugas Parduotuvėje, sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Jei Pirkėjas neperskaitė ir (arba) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Parduotuvėje ir neturėtų pateikti jokių užsakymų dėl Prekių pirkimo.

2.3. Parduotuvėje prekes gali įsigyti registruoti arba neregistruoti Pirkėjai. Pirkėjas taip pat turi perskaityti Parduotuvės privatumo politiką nuorodą.

 

2.4. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jeigu Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutiko su visais Taisyklių pakeitimais. Galiojančią Taisyklių versiją galima atsisiųsti nuorodą.

2.5. Toliau Taisyklėse vartojama sąvoka „Prekės“ apima ir prekes, ir paslaugas, nebent būtų aiškiai nurodyta arba kontekstas nurodytų kitaip.

 1. UŽSAKYMO PATEIKIMAS. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Pirkėjai registruojasi užpildydami registracijos formą ir pateikdami joje reikiamus duomenis (toliau – Registracijos duomenys). Už Registracijos duomenų teisingumą atsako patys pirkėjai.

3.2. Pirkėjas, norėdamas įsigyti prekių, Parduotuvėje užsakymą pateikia užpildydamas elektroninę užsakymo formą.

3.3. Kiekvienam Pirkėjo užsakymui sudaroma atskira Pirkimo – pardavimo sutartis pagal galiojančią Užsakymo pateikimo metu galiojančią šių Taisyklių redakciją.

3.4.Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta Pirkėjo ir Pardavėjo, kai Pirkėjas: (i) pateikia užsakymą ir Pardavėjo nurodymu suformuoja prekių krepšelį bei nurodo savo pristatymo adresą; (ii) susipažįsta su Taisyklėmis, pasirenka apmokėjimo būdą ir apmoka už užsakymą, ir (iii) Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą rodydamas ir/ar išsiųsdamas užsakymo informaciją, patvirtinimo pranešimą (el. paštu) ir/ar PVM sąskaita faktūra Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su visomis ar kai kuriomis Taisyklėmis, jis negalės užsakyti Prekių.

 

3.5. Prieš sudarydamas Sutartį, Pardavėjas taip pat gali siųsti Pirkėjui kitus tarpinius patvirtinimus, pavyzdžiui, patvirtinimą apie gautą apmokėjimą ir pan.

3.6. Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai Prekės Lietuvos Respublikos Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka perduodamos Pirkėjui ir Pirkėjas atlieka reikiamus mokėjimus už Prekes.

3.7. Pirkėjas, patvirtinęs Pirkėjo užsakymą, įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti Parduotuvėje užsakytas prekes. Baigus apmokėjimą, prie to paties užsakymo pridėti papildomų prekių negalima, tačiau pateikę naują užsakymą galite užsisakyti kitas prekes.

3.8. Pardavėjas negali patvirtinti Pirkėjo užsakymo, jeigu:

3.8.1. Pirkėjas neįvykdo visų prekių užsakymo sąlygų;

3.8.2. užsakomos prekės pasibaigė iki užsakymo patvirtinimo ir Pardavėjas nebeturi Pirkėjo pageidaujamų prekių;

3.8.3. Pirkėjas nepatvirtino savo sutikimo su Taisyklėmis;

3.8.4. Pirkėjas nesąžiningai naudojasi Parduotuve arba yra kitų priežasčių, dėl kurių Pirkimo – pardavimo sutarties sudaryti neįmanoma, apie tokias kitas sąlygas Pardavėjas informuoja Pirkėją individualiai.
4. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pirkėjas turi teisę:

4.1.1. pirkti Parduotuvėje Taisyklių, kitų Pardavėjo nurodymų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

4.1.2. Pirkėjas – Vartotojas turi teisę atsisakyti Parduotuvėje sudarytos Pirkimo – pardavimo sutarties, apie tai raštu įspėjęs Pardavėją ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų Civilinio kodekso ir Taisyklėse nustatyta tvarka;
4.1.3. grąžinti ir (arba) keisti netinkamos kokybės ar komplektacijos prekes ir pasinaudoti garantijomis;

4.1.4. kitas Taisyklėse ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja:

4.2.1. sumokėti užsakytų prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat atlikti kitus mokėjimus (jei nurodyta sudarant Sutartį) bei priimti užsakytas prekes;

4.2.2. apžiūrėti ir patikrinti prekes jas priimant, taip pat informuoti Pardavėją apie siuntos pažeidimą, akivaizdžius trūkumus, prekių pobūdį ar komplektaciją, kuri Taisyklių nustatyta tvarka skyrėsi nuo Pirkėjo užsakytosios;

4.2.3. šių Taisyklių nustatyta tvarka padengti prekių grąžinimo išlaidas, jeigu jas padengia Pirkėjas;

4.2.4. pateikti teisingą informaciją registruojantis ir/ar užsakant Prekes. Jei Pirkėjas pateikia neteisingą informaciją, Pardavėjas neatsako už Prekių pristatymo vėlavimą ar Prekių pristatymą netinkamu adresu ar padidintą kainą. apie Prekių pristatymą ir kitus Pirkėjo nepatogumus;

4.2.5. nedelsiant atnaujinti informaciją, jei pasikeitė Pirkėjo registracijos duomenys ar prekių pristatymo duomenys;

4.2.6.nesinaudoti parduotuve taip, kad būtų sukelta grėsmė tinkamam Parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui arba būtų apribota kitų asmenų galimybė patekti į Parduotuvę, pažeisti trečiųjų asmenų teisėti interesai ir teisės;

42.7. laikytis kitose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 1. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Pardavėjas turi teisę:

5.1.1. be išankstinio įspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve, taip pat anuliuoti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas bandė pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam darbui ir/ar pažeidė savo pareigas. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo patirtus nuostolius;

5.1.2. laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kurį jos turinį, apriboti pirkinius Parduotuvėje, pakeisti Parduotuvės interneto svetainės adresą, apriboti registruotų skaičių. Pirkėjai iš anksto apie tai neįspėję Pirkėjo. Pardavėjas neatsako už jokius neigiamus tokių veiksmų sukeltus padarinius Pirkėjui;

5.1.3. keisti Taisykles, prekių kainas, pirkimo sąlygas ar bet kokius kitus su Parduotuve susijusius nurodymus, paskelbdamas tokius pakeitimus Parduotuvėje.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja:

5.2.1. gerbti Pirkėjo privatumą ir saugoti jo duomenų konfidencialumą. Informacija, kaip Pardavėjas tvarko Jūsų asmens duomenis , pateiktus Pardavėjo privatumo politikoje;
5.2. 2. jei Pardavėjas dėl kokių nors priežasčių negali parduoti Pirkėjui užsakytos prekės, jis privalo grąžinti prekės/viso užsakymo kainą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.

 1. PREKIŲ KAINOS IR MOKĖJIMAS

6.1. Prekių kainos Parduotuvėje ir/ar užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu.

6.2. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis užsakymo pateikimo Parduotuvėje metu. Bendra prekių kaina, taikomi mokesčiai ar rinkliavos bei už prekes mokėtina suma Pirkėjui turi būti rodoma suformavus prekių krepšelį. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nurodyta kaina, jis negali tęsti apmokėjimo už prekes ir užsakymo.

6.3. Į prekių kainą neįskaitoma prekių pristatymo kaina ir kitų paslaugų, kurias Pirkėjas gali užsisakyti iš Pardavėjo, kaina. Jeigu nenurodyta kitaip, už prekių pristatymo paslaugą ir kitas paslaugas mokama, o jų kaina nurodoma užsakymuose.

6.4. Pirkimo dokumentai – užsakymo informacija ir PVM sąskaitos faktūros Pirkėjui pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo paskyroje, arba el. paštu, kai Pirkėjas nesukuria paskyros, kuria Pirkėjas galėtų juos atsisiųsti ir/ar atsispausdinti arba laišką, kai Pirkėjas nesukuria paskyros. Elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be parašo.
6.6. Dėl žmogiškų klaidų ar sistemos klaidų gali būti atvejų, kai Parduotuvės pasiūlyme nurodytos kainos yra neteisingos arba klaidingos (pvz., neįprastai mažos arba didelės tokio tipo prekėms, skirtingos nuo įprastos kainos rinkoje kelis kartus ir ir tt). Pardavėjui Parduotuvėje radęs minėtą kainos klaidą ar klaidą, Pardavėjas nedelsdamas apie tai informuoja Pirkėją. Tokiu atveju Užsakymas nėra patvirtinamas arba anuliuojamas, jei jis jau buvo patvirtintas, o Pirkėjui suteikiama galimybė anuliuoti užsakymą arba dar kartą patvirtinti užsakymą už atitinkamą kainą.

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Prekės pristatomos Lietuvos Respublikoje.Galimi prekių pristatymo Pirkėjui būdai pateikiami Pirkėjui suformavus prekių krepšelį ir įvedus pristatymo adresą
7.2. Prekių pristatymas yra mokama paslauga. Siuntimo kainos Lietuvoje nurodytos Prekių pasiūlymuose.

7.3. Pristatymo kaina Pirkėjui pateikiama užsakymo proceso pabaigoje, prieš pasirenkant apmokėjimo būdą ir/ar atliekant apmokėjimą. Prekių pristatymo kaina sumokama iš anksto kartu su apmokėjimu už prekes.

7.4. Prekės Pirkėjams pristatomos ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo patvirtinimo. Pirkėjas taip pat gali būti informuojamas individualiai apie skirtingą prekių pristatymo laiką. Tais atvejais, kai užsakytų Prekių nėra Pardavėjo sandėliuose, pasibaigęs Prekės galiojimo laikas arba atsiranda kitų objektyvių priežasčių, Prekės negali būti pristatomos Taisyklėse ir/ar kitur Parduotuvėje nurodytais pristatymo terminais, taip pat individualiai. nurodytas Pirkėjui. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, kad prekės būtų pristatytos per trumpiausią įmanomą laiką.

7.5. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, turi nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir sudaryti tinkamas sąlygas prekėms iškrauti (atrakinti vartus, pakelti strėlės užtvarą, atidaryti duris ir pan.).

7.6. Prekės iškraunamos Pirkėjo nurodytoje vietoje. Jeigu prekes reikia perkelti ar gabenti ne į Pirkėjo nurodytą iškrovimo vietą, tokiu pervežimu ar pervežimu pasirūpins pats Pirkėjas.

7.7. Pirkėjui neįsileidus Pardavėjo atstovo Pirkėjo užsakyme nurodytu prekių iškrovimo adresu sutartu pristatymo laiku ir praėjus 10 (dešimt) minučių nuo šio laiko, siunta laikoma nepristatyta dėl Pirkėjo kaltės. . Tokiu atveju Pirkėjo užsakytos prekės grąžinamos į artimiausią Prekių platinimo punktą ir Pardavėjo atstovas susitaria su Pirkėju dėl artimiausios pristatymo datos. Prekės saugomos iki tokios sutartos pristatymo datos, tačiau ne ilgiau kaip 3 dienas. Praėjus nurodytam terminui, Pirkėjo užsakymas anuliuojamas. Pirkėjas, norintis, kad Pardavėjas pakartotinai pristatytų užsakytas prekes, sumoka Pardavėjui už pakartotinį prekių pristatymą naujai sutartu laiku pagal pirmojo prekių pristatymo tarifus.

7.8. Pirkėjas, priimdamas prekes, patikrina siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pastebėjęs, kad siuntos pakuotė pažeista, tačiau nėra prekių kiekio, kokybės ar asortimento neatitikimų, Pirkėjas pakuotės pažeidimą pažymi pristatymo patvirtinimo formoje arba siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Tokiu atveju prekės laikomos pristatytomis pažeistoje pakuotėje, tačiau jų kiekis, kokybė ir asortimentas atitinka Pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas, o prekės yra pristatytos tinkamai.< /p>

7.9. Pirkėjas, nustatęs, kad yra prekių kokybės ir/ar asortimento neatitikimų, negali priimti prekės, kuri neatitinka kokybės ir/ar asortimento. Apie savo atsisakymą priimti prekę Pirkėjas nurodo siuntos pristatymo patvirtinimo formoje ir/arba užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas ir išvardija rastus neatitikimus. Nustačius prekių kiekio neatitikimą, Pirkėjas tai turi nurodyti ir siuntos pristatymo patvirtinimo formoje ir/arba užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas.

7.10.Pirkėjui priėmus siuntą nepateikdamas pastabų, prekės laikomos pristatytomis nepažeistoje pakuotėje, prekių kiekis, kokybė ir asortimentas atitinka Pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas ir su ja susijusias papildomas paslaugas. prekių pardavimas ir pristatymas laikomas tinkamai įvykdytu

7.11. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, prekės laikomos perduotos Pirkėjui, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priėmė Pirkėjas ar kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jeigu Pirkėjas pats prekių atsiimti negalėjo, o prekės buvo pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

7.12. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui buvo pristatytos arba pristatytos pavėluotai dėl Pirkėjo kaltės arba nuo Pirkėjo nepriklausančių aplinkybių.

 1. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

8.1. Bendrosios parduodamų prekių savybės turi būti nurodytos Parduotuvėje prie kiekvienos prekės prekės aprašymo. Jeigu prekės pavadinime ar aprašyme nurodytos prekių savybės ar ypatybės skiriasi arba prieštarauja viena kitai, teisinga laikoma prekės aprašyme pateikta informacija.

8.2. Parduotuvėje skelbiamose nuotraukose esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių, pagrįsti išvaizdos neatitikimai.

8.3. Prekės galiojimo laikas nurodytas ant pakuotės ir prekės aprašyme.

8.4. Jeigu prekės yra nekokybiškos, Pirkėjas turi teisę pasilikti nekokybiškas prekes ir susigrąžinti dalį už tokias prekes sumokėtos kainos, dėl to susitaręs su Pardavėju.

 1. TEISĖ ATSAKYTI SUTARTIES. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

9.1. Pirkėjas vartotojas turi teisę atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos elektroninių ryšių priemonėmis, nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo (gavimo) dienos arba jeigu Pirkėjas vartotojas vienu užsakymu užsisakė daugiau nei vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai – nuo ​​paskutinės prekės pristatymo dienos (gavimo datos), arba jeigu prekės pristatomos skirtingomis partijomis ar dalimis, – nuo ​​pristatymo (gavimo) dienos. ) paskutinės partijos ar dalies, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 punkte išvardytas sutartis. Pirkėjas gali atsisakyti Sutarties elektroninių ryšių priemonėmis, išsiųsdamas Pardavėjui pranešimą apie Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą el. paštu: (info@ korme.lt). Pirkėjo pranešime turi būti aiškiai nurodytas Pirkėjo atsisakymas sudaryti Sutartį. Pirkėjas taip pat turi pateikti pirkimo dokumentą (sąskaitą faktūrą, kvitą ir kt.), pateikdamas šį dokumentą Prekių paskirstymo punktui arba kartu su pranešimu apie sutarties atsisakymą atsiųsdamas jo kopiją, įrodančią, kad prekės pirktos iš Pardavėjo. . Perkant kelias prekes pagal vieną Sutartį, jo teisė atsisakyti galioja tiek visoms prekėms, tiek vienai ar kelioms prekėms. Kai prekes grąžina Pirkėjas-vartotojas, taikomos 9.2 – 9.8 punktuose nurodytos sąlygos.

9.2. Prekės grąžinamos Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie atsisakymą sudaryti Pirkimo – pardavimo sutarties išsiuntimo Pardavėjui dienos. Pirkėjas atsako už tinkamą grąžinamų prekių supakavimą.Pirkėjas padengia tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas, nebent Pardavėjas, gavęs pranešimą apie sutarties atsisakymą, nenurodo Pirkėjui kitaip

9.3. Prekes Pirkėjas grąžina tik per savo pasirinktus tarpininkus (kurjerius). Prekių pristatymo adresas: Martinavos g. 8, LT-54475 Kaunas, Neveronys, Lietuvos Respublika, Logistikos terminalas KAUNO LOGISTIKOS CENTRAS

9.4. Pinigai už grąžintas prekes, įskaitant Pirkėjo sumokėtas sumas už užsakytų Prekių pristatymą, grąžinami Pirkėjui po prekių grąžinimo Pardavėjui. Tais atvejais, kai grąžinama tik dalis įsigytų prekių, pristatymo išlaidos nėra kompensuojamos. Pirkėjas sutinka, kad pinigai jam būtų grąžinti banko pavedimu į sąskaitą, kuria buvo atliktas apmokėjimas.

9.5. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygas, jeigu jis negali atlikti pavedimo dėl Pirkėjo kaltės (pvz., netikslūs duomenys ir pan.).

9.6. Pirkėjas, įsigijęs nekokybiškas prekes, gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekes tinkamomis prekėmis, sumažinti prekės kainą arba grąžinti prekę ir susigrąžinti už tai sumokėtą sumą. Nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.7. Pirkėjas, grąžindamas prekes, laikosi šių sąlygų:
9.7.1. grąžinamos prekės turi būti originalioje pakuotėje arba kitoje tvarkingoje pakuotėje;

9.7.2. prekės turi būti nenaudotos, tinkamos parduoti (su nepažeistomis etiketėmis, nenuimtomis apsauginėmis plėvelėmis ir pan.). Grąžinamoms nekokybiškoms prekėms šio punkto reikalavimai netaikomi);

9.7.3. grąžinamos prekės turi būti tokios pat komplektacijos, kokią gavo Pirkėjas;

9.7.4. Pirkėjas grąžindamas prekes Pardavėjui privalo pateikti Pardavėjo išduotą pirkimo dokumentą ir Pardavėjo el. paštu atsiųstą užsakymo patvirtinimą.
9.8. Jeigu grąžinamos prekės yra sugadintos, netvarkingai ir/ar netinkamai supakuotos ar ne visos sudėties, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamas prekes ir grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus. grąžinama.

 1. NUOLAIDOS IR AKCIJOS

10.1. Pardavėjas savo iniciatyva Parduotuvėje gali inicijuoti įvairias akcijas ar taikyti nuolaidas.
10.2. Išsamią informaciją, susijusią su nuolaidomis ar akcijomis, Parduotuvėje rasite konkrečios akcijos ar nuolaidų laikotarpiu.

10.3. Pirkėjui įsigyjant prekę, kuriai Pardavėjas suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną, o Pirkėjas pasinaudoja teise grąžinti prekę, Pirkėjui grąžinama tik faktiškai už prekę sumokėta suma.

10.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti nuolaidų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie nuolaidų sąlygų pakeitimai ar atšaukimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.

 1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11.1. Už Registracijos duomenų teisingumą atsako Pirkėjas. Pirkėjui nepateikus tikslių Registracijos duomenų ir (arba) laiku jų neatnaujinus, Pardavėjas neatsako už iš to kylančius padarinius.

11.2. Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo arba Parduotuvėje perka prekes ar paslaugas, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju, o Pirkėjas atsako už visas savo prievoles. iš to kylantys.
11.3.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, nepaisydamas Pardavėjo rekomendacijos ir pareigos tai padaryti, nesugebėjo susipažinti su Taisyklėmis ir/ar Pirkimo – pardavimo sutartimi, nors jam buvo suteikta tokia galimybė
11.4. Šalys supranta, kad Parduotuvė gali veikti netinkamai, todėl Pardavėjas atsako už Parduotuvės sutrikimus tiek, kiek ir dėl to Pirkėjo patirti tiesioginiai nuostoliai, jeigu jie susidarė dėl Pardavėjo sąmoningų veiksmų.

11.5. Jeigu Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Pardavėjas neatsako už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri ir nekontroliuoja, toms įmonėms neatstovauja ar neatstovauja. asmenys.
11.6. Žalos atveju kaltoji šalis atlygina tik tiesioginius kitos šalies nuostolius. Pneatlyginama.

11.7. Pardavėjas neatsako už Pirkimo-pardavimo sutarties nevykdymą ir/ar prekių nepristatymą ar pavėluotą prekių pristatymą, kai tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės, arba už aplinkybes, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ar protingai numatyti pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms (force majeure) atsirasti. Jeigu nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį, šalys gali nutraukti Pirkimo – pardavimo sutartį bendru susitarimu.

 1. INFORMACIJOS TEIKIMAS

12.1. Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Laikoma, kad ši informacija Pirkėjo gauta per 3 (tris) valandas nuo jos išsiuntimo.

12.2. Pardavėjas neatsako už jokius interneto ryšio sutrikimus ar sutrikimus el. pašto paslaugų teikėjų tinkluose, dėl kurių Pirkėjas negalėjo gauti Pardavėjo el. laiškų.

12.3. Pirkėjas visus pranešimus, pretenzijas, paraiškas ir klausimus siunčia šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais ir skiltyje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais duomenimis. Parduotuvė.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Visa Pardavėjo interneto svetainėje pateikta informacija, įskaitant, bet neapsiribojant šiomis Taisyklėmis, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, garantines paslaugas, teikiamas Pirkimo – pardavimo sutartyje. Pardavėjas ir garantijos (jei tokios yra) laikomos Pirkėjui pateiktos raštu.

13.2. Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytoms Taisyklėms ir Pirkimo – pardavimo sutarčiai galioja Lietuvos Respublikos teisė.
13.3. Pardavėjas gali bet kada perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, tretiesiems asmenims, negavęs Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

13.4. Visi nesutarimai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl Taisyklių sprendžiami derybų būdu. Šalims per 15 (penkiolika) dienų nepavykus išspręsti ginčų derybomis, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
13.5. Prašymus ir/ar skundus dėl Parduotuvėje įsigytų prekių ar paslaugų Pirkėjas vartotojas gali teikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel.: +370 5 262 67 51, faksu: +370 5 279 1466, el. paštu: service@vvtat.lt, Tarnybos svetainėje adresu  www.vvtat.lt) arba užpildę prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje adresu http://eceuropa.eu/odr/ . Ši sąlyga netaikoma Pirkėjams – Verslininkams.
13.6. Šios Taisyklės įsigalioja 2021 m. gruodžio 28 d...